Šiaulių moksleivių namai

Kiekvienas atras savo talentą.

Administracija

 

 

 

 
 
 
 Darbo laikas:
I-IV  8.00 – 17.00 
V       8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Kvalifikacija: III vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 • Dalyvauja rengiant Moksleivių namų strateginį planą, metinės veiklos programos kūrime bei telkiant Moksleivių namų bendruomenę jai įgyvendinti.
 • Užtikrina Moksleivių namų keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, jų dermę su valstybine ir savivaldybės programomis.
 • Kontroliuoja saugos darbe, gaisrinės, civilinės saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.
 • Kontroliuoja įsakymų, nurodymų vykdymą.
 • Organizuoja mokinių priėmimą į Moksleivių namų būrelius ir kolektyvus.
 • Atsako už mokinių registrą, informacinę elektroninę sistemą.
 • Atsako už ekskursijas, turistinius žygius, išvykas, renginius.
 • Sudaro Moksleivių namų ugdytinių sąrašus, rūpinasi ugdytinių kaitos dokumentais, užmokesčiu už vaikų neformalųjį ugdymą.

Darbo laikas:
I-IV 8.00 – 17.00 
V     8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 • Telkia Moksleivių namų bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes mokyklos veiklos programas.
 • Stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą, Moksleivių namų veiklos tikslų pasiekimą.
 • Padeda direktoriui organizuoti Moksleivių namų veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių rengimą ir patvirtinimą, vykdo jų priežiūrą.
 • Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoja ugdymo dienynų pildymo tvarką.
 • Užtikrina tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Moksleivių namų veiklos efektyvinimui.
 • Koordinuoja, organizuoja pasitarimus, renginius ir prižiūri neformalųjį ugdymą įstaigoje.
 • Palaiko ryšius su partneriais, rėmėjais, vietos bendruomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.

 

 

Moksleivių namų vaikų klubas „Draugystė“
Saulės takas 5
El. p.  draugystemn@splius.lt

Darbo laikas:
I       12.00 – 14.00  val.
II    12.00 – 14.00 val.
III    12.00 – 14.00 val.
IV    13.00 – 19.30 val.
V     8.00 – 17.00 val. 
 
 • Planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į vaiko ugdymosi poreikius, ugdymo tikslus, uždavinius, laisvalaikį, ugdančius jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, saviraišką, gebėjimą ir polinkius.
 • Skatina tėvus, mikrorajono bendruomenę dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje, rūpinasi tėvų švietimu.
 • Užtikrina vaikų ir jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo socializaciją.
 • Planuoja ir vykdo prevencinį darbą.
 • Bendradarbiauja ir bendrauja su vietos bendruomene, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, populiarinant vaikų užimtumą įstaigoje.
 • Planuoja ir organizuoja poilsį būrelių ugdytiniams vaikų atostogų metu.

Moksleivių namų vaikų klubas „Kibirkštis“
Krymo g. 32
El. p. kibirkstis@splius.lt

Darbo laikas:
I     16.00 – 20.00  val.
II    13.00 – 17.00 val.
III   13.00 – 17.00 val.
IV   13.00 – 17.00 val.
V    14.00 – 18.00  val.
 
 • Planuoja ir organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į vaiko ugdymosi poreikius, ugdymo tikslus, uždavinius, laisvalaikį, ugdančius jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, saviraišką, gebėjimą ir polinkius.
 • Skatina tėvus, mikrorajono bendruomenę dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje, rūpinasi tėvų švietimu.
 • Užtikrina vaikų ir jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo socializaciją.
 • Planuoja ir vykdo prevencinį darbą.
 • Bendradarbiauja ir bendrauja su vietos bendruomene, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, populiarinant vaikų užimtumą įstaigoje.
 • Planuoja ir organizuoja poilsį būrelių ugdytiniams vaikų atostogų metu.

Darbo laikas:
I-V  8.00 – 12.00 
 
 • Koordinuoja Moksleivių namų dailės ir technologijų profilio būrelių mokytojų darbą.
 • Kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymosi aplinką.
 • Teikia dailės ir technologijų profilio būrelių mokytojams metodinę pagalbą dėl apžiūrų, parodų, konkursų, švenčių organizavimo.
 • Atsako už Moksleivių namų informacinius stendus, metraštį.
 • Planuoja ir organizuoja dailės ir technologijų profilio būrelių ugdytiniams vasaros poilsį, plenerus.

 
 
 
 
 
 
 
 
Darbo laikas:
I-V  8.00 – 12.00
 
 • Planuoja ir organizuoja (miesto, šalies, tarptautinius) renginius, konkursus, festivalius, koncertus, šventes bendradarbiaujant su Moksleivių namų būrelių mokytojais.
 • Teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl renginių organizavimo.
 • Ruošia projektus, programas paramos fondams, organizuojant Moksleivių namų renginius.
 • Atsako už informacijos pateikimą spaudai, televizijai, radijui.
 • Tvarko Moksleivių namų internetinę svetainę.

Darbo laikas:
I-V  8.00 – 12.00
 
 • Organizuoja  ir koordinuoja Moksleivių namuose socialines (savanorystės) veiklas.
 • Tvarko SKU kalendorių.
 • Formuoja vaikų sveikos gyvensenos, saugos darbe, buityje įgūdžius.
 • Rengia renginių projektus, programas, veiklos planus, ataskaitas, bei kitus dokumentus susijusius su priskirta veikla.
 • Diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Moksleivių namų veiklos efektyvumui.
 

Moksleivių namų vaikų klubas „Kibirkštis“
Krymo g. 32
El. p. kibirkstis@splius.lt

Saugaus eismo užsiėmimai  vyksta:
I – IV  8.40 – 12.00 val.
V         9.00 – 10.35 val.
 
 • Teikia kokybišką saugaus eismo sampratą Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams.
 • Veda saugaus eismo pamokas, instruktažus Šiaulių miesto pietinio mikrorajono švietimo įstaigų mokiniams.
 • Organizuoja Šiaulių miesto, zonines bei respublikines varžybas, konkursus, konferencijas, šventes, parodas saugaus eismo tema.
 • Palaiko ryšį su švietimo įstaigomis (saugaus eismo, pradinių klasių mokytojais bei direktorių pavaduotojais, kuruojančiais saugaus eismo mokymą).
 • Aktyviai dalyvauti Moksleivių namų bendruomenės veikloje.
Informacija atnaujinta — 2019-04-11
Scroll To Top