DIREKTORIUS – KĘSTUTIS ŠALTIS

Kvalifikacija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

 • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
 • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
 • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
 • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.

El. paštas kestutis@saltis.eu
Darbo laikas:
I     8.00–12.00
II   15.00–19.00
III–V  4 val. lankstaus darbo grafiko principu

Direktoriaus atostogos ir jį vaduojantys asmenys:

nuo 2021 m. liepos 1 d. iki liepos 2 d. (2 d. d.)– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Masiulienė;

nuo 2021 m. liepos 5 d. iki liepos 9 d. (4 d. d.) – civilinės saugos ir saugaus eismo mokytoja Solveiga Bugienė;

nuo 2021 m. liepos 12 d. iki liepos 18 d. (5 d. d.) – administratorė Ilona Jurgaitienė;

nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki rugpjūčio 09 d. (5 d. d.) – civilinės saugos ir saugaus eismo mokytoja Solveiga Bugienė

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

GYVENIMO APRAŠYMAS

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS KĘSTUČIO ŠALČIO 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS.ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI – ASTA LESAUSKIENĖ
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą ir įgyvendinimą;
 • dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą;
 • organizuoja ir kontroliuoja strateginius mokyklos tikslus atsiliepiančio mokyklos ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, vykdyti ugdymo plano priežiūrą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą;
 • vykdo kitus su mokyklos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti mokyklos strateginiai tikslai;
 • skelbia informaciją mokyklos svetainėje apie vykdomas programas, priėmimo sąlygas, svarbiausius veiklos vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kt.;
 • tikrina ir derina viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie mokyklą;
 • vadovauja mokyklos mokytojų atestacijos komisijai;
 • rengia ir mokykloje įgyvendina projektus;
 • organizuoja priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą;
 • vykdo statistinių ataskaitų rengimą ir apskaitą, pedagogų duomenų bazės tvarkymą ir koregavimą, mokyklos dokumentacijos ugdymo klausimais priežiūrą ir apskaitą;
 • vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;
 • organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su neformaliuoju švietimu ir pagalba;
 • koordinuoja atviro jaunimo centro veiką.El. paštas asta@lesauskiene.lt Tel. +370 650 81702

  Darbo laikas:
  I, III 9.00–18.00
  II, IV, V  lankstaus darbo grafiko principu
  Pietų pertrauka 13.00-13.45

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PROJEKTŲ ADMINISTRATORĖ – VILMA PTAŠINSKIENĖ
 • užtikrina vaikų ir jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo socializaciją;
 • kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas apie Menų mokykloje organizuojamas apžiūras, parodas, konkursus, šventes
 • planuoja ir organizuoja prevencinį darbą Menų mokykloje;
 • dalyvauja vykdant tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;
 • formuoja vaikų sveikos gyvensenos, saugos darbe, buityje įgūdžius;
 • organizuoja Šiaulių menų mokyklos darbuotojų privalomą sveikatos patikrinimą;
 • sekretoriauja Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijoje, Šiaulių menų mokyklos įstaigos tarybos posėdžių, pedagogų tarybos posėdžių ir direkcinių pasitarimų metu;
 • atsako už Menų mokyklos informacinius stendus;
 • atsako už Menų mokyklos metraštį;

 El. paštas vilmaptaske@gmail.com
Darbo laikas: I–V 8.00–12.00

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS PROJEKTŲ ADMINISTRATORĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbo skelbimas

JAUNIMO UŽIMTUMO SPECIALISTAS/JAUNIMO DARBUOTOJAS – ieškome

Menų mokyklos struktūrinis padalinys Šiaulių atvirasis jaunimo centras 

 • dirba su jaunimu, teikia individualias konsultacijas
 • rengia projektus ir dalyvauja projektinėje veikloje;
 • inicijuoja ir organizuoja kultūrinius renginius;
 • rengia informaciją viešinimui, tvarko „Facebook“ paskyrą „Šiaulių atviras jaunimo centras“;

El. paštas info@menum.lt,  siauliumm@eurodesk.eu (Eurodesk klausimais)

I–V 14.00–20.00

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS JAUNIMO UŽIMTUMO SPECIALISTĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORĖ – JOVITA GENDVILĖ

(nėštumo ir gimdymo atostogose)

 • planuoja ir organizuoja (miesto, šalies, tarptautinius) renginius, konkursus, festivalius, koncertus, šventes bendradarbiaudamas su Menų mokyklos būrelių mokytojais;
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl renginių organizavimo, dėl mokinių socialinių kompetencijų ugdymo;
 • vykdo fondų, programų, susijusių su švietimu, paiešką ir projektų vadybą;
 • atsako už informacijos pateikimą spaudai, televizijai, radijui;
 • tvarko Menų mokyklos internetinę svetainę, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą;
 • koordinuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimą į meninę raišką Menų mokykloje;
 • tiria piliečių ir Šiaulių menų mokyklos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus įstaigos veiklos klausimais;
 • diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Šiaulių menų mokyklos veiklos efektyvumui;
 • atsako už Menų mokyklos ugdytinių ir bendruomenės narių tradicijų formavimą ir atlieka su juo susijusius organizacinius darbus;
 • organizuoja  ir koordinuoja Menų mokykloje socialines (savanorystės) veiklas
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl mokinių  socialinių kompetencijų ugdymo;

El. paštas jovitagendvile@gmail.com; Tel. +37065881943Darbo laikas:I–IV 8.00–17.00
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Kiti administracijos darbuotojai:
Sekretorė Aida Budraitienė
Ūkio dalies padalinio vadovė Vaiva Bukauskienė (Aistė Pleskūnė (vaiko priežiūros atostogose)
Administratorė Ilona Jurgaitienė
Jaunimo užimtumo specialistė Justina KrištopaitytėKompiuterinių sistemų inžinierius Edvardas AleknavičiusKiti darbuotojai:
Remonto dailidė Petras Šmelceris
Dailidė statybininkas Julius Rašimas
Elektros įrangos techninės priežiūros ir remonto darbininkas Vydas Vaitkus
Valytoja, kiemsargė Mingaila Grigalavičienė
Valytoja, budėtoja, rūbininkė Virginija Barauskienė
Valytoja  Regina Bartaškienė
Valytoja, kiemsargė Regina Giržadienė