DIREKTORIUS – KĘSTUTIS ŠALTIS

Kvalifikacija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
 • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
 • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
 • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.
El. paštas kestutis@saltis.eu
Darbo laikas:
I     8.00–12.00
II   15.00–19.00
III–V  4 val. lankstaus darbo grafiko principu
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI – DANGUOLĖ MASIULIENĖ

Kvalifikacija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 • Telkia Menų mokyklos bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes mokyklos veiklos programas.
 • Stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą, Menų mokyklos veiklos tikslų pasiekimą.
 • Padeda direktoriui organizuoti Menų mokyklos veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių rengimą ir patvirtinimą, vykdo jų priežiūrą.
 • Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoja ugdymo dienynų pildymo tvarką.
 • Užtikrina tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Menų mokyklos veiklos efektyvinimui.
 • Koordinuoja, organizuoja pasitarimus, renginius ir prižiūri neformalųjį ugdymą įstaigoje.
 • Palaiko ryšius su partneriais, rėmėjais, vietos bendruomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.

El. paštas danguolemn@gmail.com; Tel. +370 61211325

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45
KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORĖ – JOVITA GENDVILĖ
 • planuoja ir organizuoja (miesto, šalies, tarptautinius) renginius, konkursus, festivalius, koncertus, šventes bendradarbiaudamas su Menų mokyklos būrelių mokytojais;
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl renginių organizavimo, dėl mokinių socialinių kompetencijų ugdymo;
 • vykdo fondų, programų, susijusių su švietimu, paiešką ir projektų vadybą;
 • atsako už informacijos pateikimą spaudai, televizijai, radijui;
 • tvarko Menų mokyklos internetinę svetainę, socialinio tinklo „Facebook“ svetainę;
 • koordinuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimą į meninę raišką Menų mokykloje;
 • tiria piliečių ir Šiaulių menų mokyklos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus įstaigos veiklos klausimais;
 • diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Šiaulių menų mokyklos veiklos efektyvumui;
 • atsako už Menų mokyklos ugdytinių ir bendruomenės narių tradicijų formavimą ir atlieka su juo susijusius organizacinius darbus;
 • organizuoja  ir koordinuoja Menų mokykloje socialines (savanorystės) veiklas
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl mokinių  socialinių kompetencijų ugdymo;

El. paštas jovitagendvile@gmail.com; Tel. +37065881943
Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

PROJEKTŲ ADMINISTRATORĖ – VILMA PTAŠINSKIENĖ
 • užtikrina vaikų ir jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo socializaciją;
 • kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas apie Menų mokykloje organizuojamas apžiūras, parodas, konkursus, šventes
 • planuoja ir organizuoja prevencinį darbą Menų mokykloje;
 • dalyvauja vykdant tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;
 • formuoja vaikų sveikos gyvensenos, saugos darbe, buityje įgūdžius;
 • organizuoja Šiaulių menų mokyklos darbuotojų privalomą sveikatos patikrinimą;
 • sekretoriauja Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijoje, Šiaulių menų mokyklos įstaigos tarybos posėdžių, pedagogų tarybos posėdžių ir direkcinių pasitarimų metu;
 • atsako už Menų mokyklos informacinius stendus;
 • atsako už Menų mokyklos metraštį;
 El. paštas vilmaptaske@gmail.com
Darbo laikas: I–V 08.0012.00

ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS PROJEKTŲ ADMINISTRATORĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

JAUNIMO UŽIMTUMO SPECIALISTĖ – LAURA NORBUTIENĖ

Menų mokyklos struktūrinis padalinys Šiaulių atvirasis jaunimo centras 

 • rengia projektus ir dalyvauja projektinėje veikloje;
 • inicijuoja ir organizuoja kultūrinius renginius;
 • rengia informaciją interneto svetainei, „Facebook“ socialinio bendravimo internetinėje svetainėje „Šiaulių atviras jaunimo centras“.
El. paštas laurabarcyte@yahoo.de
I–IV 10.30–19.00 
V     8.00–16.30
Kiti administracijos darbuotojai:
Sekretorė Aida Budraitienė
Ūkio dalies padalinio vadovė Vaiva Bukauskienė (Aistė Pleskūnė (vaiko priežiūros atostogose)
Vyriausioji buhalterė Virgilija Aviženienė
Administratorė Ilona Jurgaitienė
Jaunimo užimtumo specialistė Justina Krištopaitytė
Dailininkas apipavidalintojas Arvydas Masiulis
Inžinierius kompiuterininkas Edvardas Aleknavičius
Kiti darbuotojai:
Kvalifikuotas darbininkas Julius Rašimas
Kvalifikuotas darbininkas Petras Šmelceris
Valytoja, kiemsargė Mingaila Grigalavičienė
 Valytoja, budėtoja, rūbininkė Virginija Barauskienė
 Valytoja  Regina Bartaškienė
 Valytoja, kiemsargė Regina Giržadienė