DIREKTORIUS – KĘSTUTIS ŠALTIS

 

 • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
 • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
 • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
 • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.
El. paštas kestutis@saltis.eu
Darbo laikas:
I     8.00–12.00
II   15.00–19.00
III–V  4 val. lankstaus darbo grafiko principu
 
 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI – ASTA LESAUSKIENĖ
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą ir įgyvendinimą;
 • dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą;
 • organizuoja ir kontroliuoja strateginius mokyklos tikslus atsiliepiančio mokyklos ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, vykdyti ugdymo plano priežiūrą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą;
 • vykdo kitus su mokyklos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti mokyklos strateginiai tikslaiI;
 • organizuoja informacijos skelbimą mokyklos svetainėje apie vykdomas programas, priėmimo sąlygas, svarbiausius veiklos vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kt.;
 • kontroliuoja Menų mokyklos internetinės svetainės veiklą
 • vadovauja mokyklos mokytojų atestacijos komisijai;
 • rengia ir mokykloje įgyvendina projektus;
 • organizuoja priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą;
 • vykdo statistinių ataskaitų rengimą ir apskaitą, pedagogų duomenų bazės tvarkymą ir koregavimą, mokyklos dokumentacijos ugdymo klausimais priežiūrą ir apskaitą;
 • vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtoms darbo grupėms, komisijoms;
 • organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su neformaliuoju švietimu ir pagalba;
 • koordinuoja Atviro jaunimo centro veiką ir sausaus eismo programų vykdymą;
 • vykdo direktoriaus funkcijas jam nesant (atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ligos atvejais)

El. paštas asta@lesauskiene.lt Tel. +370 650 81702
Darbo laikas:
I, III 9.00–18.00 
II, IV, V  lankstaus darbo grafiko principu

L.e.p. direktoriaus pavaduotoja  – VILMA PTAŠINSKIENĖ
 • užtikrina Šiaulių menų mokyklos keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, jų dermę su valstybine ir  savivaldybės programomis;
 • padeda direktoriui organizuoti Šiaulių menų mokyklos veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių  rengimą ir patvirtinimą, vykdo jų vykdymo priežiūrą;
 • skatina mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;
 • stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir Šiaulių menų mokyklos veiklos tikslų pasiekimą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Šiaulių menų mokyklos veiklos efektyvumui;
 • kontroliuoja ugdymo dienynų pildymo tvarką, vykdo ugdymo priežiūrą būreliuose;
 • kontroliuoja, kaip parengtos ir vykdomos Šiaulių menų mokyklos mokytojų ugdymo programos;
 • kaupia informaciją apie Šiaulių menų mokyklos būklę ir pokyčius, rengia ugdymo būklės informaciją ir teikia Šiaulių menų mokyklos direktoriui bei pristato bendruomenei, organizuoja  statistinių ataskaitų rengimą ir apskaitą, pedagogų duomenų bazės tvarkymą ir koregavimą, mokyklos dokumentacijos ugdymo klausimais priežiūrą ir apskaitą;
 • skatina tėvus dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje, rūpinasi tėvų švietimu;
 • koordinuoja vasaros poilsio programų rengimą ir įgyvendinimą, organizuoja pasitarimus, renginius ir prižiūri neformalųjį ugdymą įstaigoje; 
 • tiria ir formuoja vaikų ir jaunimo poreikius dalyvauti neformaliajame ugdyme; 
 • kontroliuoja metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklą.
 El. paštas vilmaptaske@gmail.com
Darbo laikas: I–V 8.0012.00
PROJEKTŲ ADMINISTRATORIUS  JUSTAS CHARKOVAS 
 • rengia, administruoja ir kontroliuoja Menų mokyklos įgyvendinamus projektus, užtikrina savalaikį veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą:
 • užtikrina sėkmingą projektų darbų eigą;
 •  siekia numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių;;
 • bendrauja, teikia reikalingą informaciją, dokumentus projektų vykdytojams ir kontroliuojančioms institucijoms; 
 • teikia pastabas projektų partnerių parengtiems dokumentams; 
 • tvarko su projektais susijusią gautą korespondenciją; 
 • teikia informaciją, reikalingą projektų viešinimui ir vykdo projektų viešinimo veiksmus;
 • vykdo kitus su projektų įgyvendinimu susijusius darbus;
 • planuoja ir organizuoja Menų mokyklos vykdomas vaikų vasaros poilsio stovyklas, plenerus,
  išvykas ir kt. ;
 • užtikrina vaikų ir jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo socializaciją;  
 • rūpinasi palankaus ugdymui ir darbui mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;
El. paštas jcharkovas@gmail.com
siauliumm@eurodesk.eu (Eurodesk klausimais)

I–V 14.00–20.00 

Kiti administracijos darbuotojai:
Sekretorė Aida Budraitienė
Administratorė Ilona Jurgaitienė
Kompiuterinių sistemų inžinierius Edvardas Aleknavičius
Kiti darbuotojai:
Remonto dailidė Petras Šmelceris
Dailidė statybininkas Julius Rašimas
Valytoja, kiemsargė Mingaila Grigalavičienė
 Valytoja, budėtoja, rūbininkė Virginija Barauskienė
 Valytoja  Regina Bartaškienė
 Valytoja, kiemsargė Regina Giržadienė