DIREKTORIUS – KĘSTUTIS ŠALTIS

Kvalifikacija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
 • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
 • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
 • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.
El. paštas kestutis@saltis.eu
Darbo laikas:
I     8.00–12.00
II   15.00–19.00
III–V  4 val. lankstaus darbo grafiko principu
 
Direktoriaus atostogos ir jį vaduojantys asmenys:

nuo 2021 m. liepos 1 d. iki liepos 2 d. (2 d. d.)– direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Masiulienė;

nuo 2021 m. liepos 5 d. iki liepos 9 d. (4 d. d.) – civilinės saugos ir saugaus eismo mokytoja Solveiga Bugienė;

nuo 2021 m. liepos 12 d. iki liepos 18 d. (5 d. d.) – administratorė Ilona Jurgaitienė;

nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki rugpjūčio 20 d. (15 d. d.) – civilinės saugos ir saugaus eismo mokytoja Solveiga Bugienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI – DANGUOLĖ MASIULIENĖ

Kvalifikacija – II vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

 • Telkia Menų mokyklos bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, vykdo ilgalaikes ir trumpalaikes mokyklos veiklos programas.
 • Stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą, Menų mokyklos veiklos tikslų pasiekimą.
 • Padeda direktoriui organizuoti Menų mokyklos veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių rengimą ir patvirtinimą, vykdo jų priežiūrą.
 • Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoja ugdymo dienynų pildymo tvarką.
 • Užtikrina tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo turinio kaitą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Menų mokyklos veiklos efektyvinimui.
 • Koordinuoja, organizuoja pasitarimus, renginius ir prižiūri neformalųjį ugdymą įstaigoje.
 • Palaiko ryšius su partneriais, rėmėjais, vietos bendruomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką.

El. paštas danguolemn@gmail.com; Tel. +370 61211325

Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45
KONFERENCIJŲ IR RENGINIŲ ORGANIZATORĖ – JOVITA GENDVILĖ
 • planuoja ir organizuoja (miesto, šalies, tarptautinius) renginius, konkursus, festivalius, koncertus, šventes bendradarbiaudamas su Menų mokyklos būrelių mokytojais;
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl renginių organizavimo, dėl mokinių socialinių kompetencijų ugdymo;
 • vykdo fondų, programų, susijusių su švietimu, paiešką ir projektų vadybą;
 • atsako už informacijos pateikimą spaudai, televizijai, radijui;
 • tvarko Menų mokyklos internetinę svetainę, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą;
 • koordinuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimą į meninę raišką Menų mokykloje;
 • tiria piliečių ir Šiaulių menų mokyklos bendruomenės narių prašymus, pareiškimus ir skundus įstaigos veiklos klausimais;
 • diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Šiaulių menų mokyklos veiklos efektyvumui;
 • atsako už Menų mokyklos ugdytinių ir bendruomenės narių tradicijų formavimą ir atlieka su juo susijusius organizacinius darbus;
 • organizuoja  ir koordinuoja Menų mokykloje socialines (savanorystės) veiklas
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl mokinių  socialinių kompetencijų ugdymo;

El. paštas jovitagendvile@gmail.com; Tel. +37065881943
Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 
V     8.00–15.45
Pietų pertrauka 12.00–12.45
PROJEKTŲ ADMINISTRATORĖ – VILMA PTAŠINSKIENĖ
 • užtikrina vaikų ir jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo socializaciją;
 • kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas apie Menų mokykloje organizuojamas apžiūras, parodas, konkursus, šventes
 • planuoja ir organizuoja prevencinį darbą Menų mokykloje;
 • dalyvauja vykdant tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;
 • formuoja vaikų sveikos gyvensenos, saugos darbe, buityje įgūdžius;
 • organizuoja Šiaulių menų mokyklos darbuotojų privalomą sveikatos patikrinimą;
 • sekretoriauja Menų mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijoje, Šiaulių menų mokyklos įstaigos tarybos posėdžių, pedagogų tarybos posėdžių ir direkcinių pasitarimų metu;
 • atsako už Menų mokyklos informacinius stendus;
 • atsako už Menų mokyklos metraštį;
 El. paštas vilmaptaske@gmail.com
Darbo laikas: I–V 08.0012.00
JAUNIMO UŽIMTUMO SPECIALISTĖ – LAURA NORBUTIENĖ

Menų mokyklos struktūrinis padalinys Šiaulių atvirasis jaunimo centras 

 • rengia projektus ir dalyvauja projektinėje veikloje;
 • inicijuoja ir organizuoja kultūrinius renginius;
 • rengia informaciją viešinimui, tvarko „Facebook“ paskyrą „Šiaulių atviras jaunimo centras“;
 • „Eurodesk“ atstovė.
El. paštas laurabarcyte@yahoo.de 
siauliumm@eurodesk.eu (Eurodesk klausimais)
I–IV 10.30–19.00 
V     8.00–16.30
Kiti administracijos darbuotojai:
Sekretorė Aida Budraitienė
Ūkio dalies padalinio vadovė Vaiva Bukauskienė (Aistė Pleskūnė (vaiko priežiūros atostogose)
Administratorė Ilona Jurgaitienė
Jaunimo užimtumo specialistė Justina Krištopaitytė
Kiti darbuotojai:
Remonto dailidė Petras Šmelceris
Dailidė statybininkas Julius Rašimas
Valytoja, kiemsargė Mingaila Grigalavičienė
 Valytoja, budėtoja, rūbininkė Virginija Barauskienė
 Valytoja  Regina Bartaškienė
 Valytoja, kiemsargė Regina Giržadienė