Šiaulių menų mokykla

Kiekvienas atras savo talentą…

Istorija ir tradicijos

Kiekviena šeima, kiekviena tauta turi savo istoriją, savo tradicijas. Šiaulių menų mokykla – ne išimtis. Šiaulių moksleivių namai nuo 2019 metų birželio 27 d. tampa Šiaulių menų mokykla.

Įstaiga darbą pradėjo 1955 m. rugsėjo 1-ąją dieną. Įsteigti choreografijos, dramos, piešimo, darbščiųjų rankų, jaunųjų mičiūrininkų, radijo technikų, aviamodelistų, elektrotechnikų, foto mėgėjų, šaškių – šachmatų ir turizmo būreliai. Toliau buvo plečiama būrelių veikla, kasmet ieškoma įvairesnių darbo formų ir metodų. Menų mokykloje dirba 51 darbuotojas, iš jų 38 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 12 mokytojų metodininkų, 13 vyresniųjų mokytojų, 9 mokytojai, ir 13 aplinkos darbuotojų. Mokykloje dirba profesionali vadovų komanda: 2 vadovai atestuoti II vadybinei kvalifikacinei kategorijai, 1 – III vadybinei kvalifikacinei kategorijai.
Įstaigoje dirba daug gerų, kūrybingų ir darbščių kolektyvų vadovų, organizatorių. Jų dėka Menų mokykloje įgyvendinami respublikiniai, tarptautiniai projektai, organizuojama gyva, įdomi veikla, puoselėjamos  tradicijos, ieškoma naujų darbo formų ir metodų. Verčiant Menų mokyklos metraščio puslapius, daug buvo visko, tenkinant vaikų poreikius: įtemptų dienų, kai  visi turėjome įrodyti savo darbo rezultatais, kad mes to verti, ir linksmų akimirkų, kai, pamiršę sunkumus, sugebėdavome ne tik patys linksmintis, bet ir pasirodyti kitiems. Puikūs konkursų rezultatai, kūrybingi ir įdomūs projektai, džiugūs kūrybiniai pasiekimai.
 
Čia visada pilna rimtų darbų, gerų idėjų, gražių svajonių – čia niekada negalima nurimti. Visi renginiai  saviti, specifiniai ir nepakartojami, nes kiekvienas darbo sezonas būna kūrybinių ieškojimų, išvykų, švenčių sezonas.

MISIJA

Padėti vaikui ir jaunimui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

VIZIJA

Užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę, socialinės partnerystės pagrindu kuriant ir įgyvendinant kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius, padedančias sudaryti geresnes socialines ir edukacines ugdymosi sąlygas. Menų mokykla yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Menų mokykla priklauso neformaliojo švietimo mokyklų grupei. Tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Menų mokyklos adresas – Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai. Menų mokyklos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 8865774, adresas: Vasario 16-osios g. 62 LT-76295 Šiauliai. Mokymo forma: dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas (kodas 80). Mokymo kalba – lietuvių. 

MENŲ MOKYKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Menų mokyklos tikslai:

 • Suteikti galimybę vaikams ir jaunimui visapusiškai tyrinėti meno pasaulį, patirti pažinimo džiaugsmą, patiems aktyviai veikti, numatyti, ieškoti, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus, spręsti iškilusias problemas.
 • Kurti ir įgyvendinti kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.
 • Užtikrinti lygias ugdymosi sąlygas skirtingus gebėjimus turintiems, įvairios socialinės patirties ir poreikių vaikams ir jaunimui.
 • Suteikti praktinės veiklos įgūdžių, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius asmens ir Europos žmogui reikalingus komunikacinius gebėjimus.

Menų mokyklos uždaviniai:

 • Sudaryti vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes.
 • Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos formų įvairovę.
 • Sudaryti sąlygas tenkinti vaiko įgimtus psichologinius saviraiškos ir pažinimo poreikius, lavinti kūrybines galias, padėti formuotis ir atsiskleisti gabumams, turtinti emocinę patirtį, ugdyti ir plėtoti socialinius ir komunikacinius gebėjimus, žadinti tautinio tapatumo jausmą.
 • Skatinti vaikų ir jaunimo pilietinės kultūros ugdymą.
 • Sudaryti elementarius aktyvaus dalyvavimo viešajame gyvenime įgūdžius.
 • Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui per meninę veiklą pažinti ir išreikšti save pačiomis įvairiausiomis meno priemonėmis ir formomis.
 • Grįsti vaikų ir jaunimo pasitikėjimą savimi, sudarant galimybes naujos asmenybės saviraiškai.

Menų mokyklos funkcijos:

 • Dirbame pagal mokslo metams sudarytą ir patvirtintą ugdymo planą. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir trunka 39 savaites, iš jų 35 savaitės skiriamos pasirinkto meninio ugdymo programai ir 4 savaitės – kultūrinei bei kūrybinei veiklai. Po birželio 1 d. vykdoma kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė ir kita veikla.
 • Studijos, būreliai, meniniai kolektyvai, klubai, iniciatyvinės grupės steigiamos atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų tėvų pageidavimus, pedagogų pasirengimą ir turimus intelektualinius ir materialinius išteklius.
 • Neformalųjį vaikų švietimą būreliuose, studijose, meniniuose kolektyvuose, klubuose, iniciatyvinėse grupėse organizuojame pagal mokytojų metodinėse grupėse aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas. Dalyko programą sudaro šios dalys: įvadas, paskirtis, turinys, siektini rezultatai, pasiekimų ir pažangos vertinimas.
 • Menų mokykla sudaro sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai, saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Vykdo laisvalaikio veiklos formų įvairovę, organizuoja vaikų ir jaunimo festivalius, šventes, parodas, akcijas, konkursus, stovyklas, plenerus, pažintines-koncertines keliones ir kt.
 • Muzika, teatras, šokis, dailė ir technologijos atspindi pagrindines Menų mokyklos veiklos sritis.
 • Ugdome pagarbą ir toleranciją tautinėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdų įvairovę.
 • Plėtojame vaikų ir jaunimo meninę kūrybą, per neformaliojo švietimo veiklą sudarydami sąlygas integracijai į visuomenę specialiųjų poreikių vaikams.
 • Tiriame ir apibendriname medžiagą apie vaikų ir jaunimo polinkius ir poreikius meninės kūrybos, meninio-estetinio lavinimo klausimais.
 • Pagal susitarimą teikiame informacinę ir metodinę pagalbą, bendradarbiaujame su švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis.
 • Kartu su steigėju sudarome vaikams ir jaunimui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.
 • Vykdome žalingų įpročių prevenciją, įgyvendiname prevencijos, kryptingo užimtumo bei kitas programas.
 • Formuojame sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Sudarome sutartis bei prisiimame įsipareigojimus savo kompetencijos ribose.
 • Teikiame paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savo kompetenciją.

TRADICIJOS

 

Parodos

1995 metais spalio mėnesį Menų mokykloje 40-mečio proga pradėtos organizuoti ugdytinių darbų parodos. Ši veikla pateisino vaikų norus: geriausi piešiniai, darbeliai nuolat puošia įstaigą, džiugina jaunuosius kūrėjus, jų tėvelius. Pamažu Menų mokykloje rengiamos parodos išaugo, pradedami organizuoti respublikiniai bei tarptautiniai renginiai. Siekiama populiarinti Menų mokyklos veiklą ir suteikti galimybę savo kūrybą eksponuoti miesto mokyklų bei rajonų moksleiviams: čia savo kūrybą demonstravo Kuršėnų kūrybos namai, Ignalinos, Mažeikių moksleivių namai, Klaipėdos, Vilniaus, Alytaus, Vilkaviškio Jaunimo centrai, Tauragės moksleivių kūrybos centro, Visagino kūrybos namų, Plungės Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos, Šiaulių specialiųjų ugdymo įstaigų moksleiviai.
   
Rengiamos vietinės, respublikinės, tarptautinės parodos:
 • Darbų paroda miesto vitrinose
 • „Gyvūnai šalia manęs“
 • „Povandeninis pasaulis“
 • „Dryžuotas pasaulis“
 • „Kalėdinės kompozicijos su žvakėmis“
 • Būrelio, studijos įdomiausio reklaminio bukleto paroda-konkursas
 • Specialiųjų  įstaigų mokinių darbų paroda „Arklys – žmogaus draugas ir pagalbininkas“
 • „Linas rengia, puošia ir maitina“ ir pan.

 

Respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalis-konkursas „Dainuok, Žiemužėle“
Pirmasis respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos festivalis-konkursas „Dainuok, Žiemužėle“ vyko 2006 m. sausio mėn. Į festivalį atvyko per 200 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų. 2008 metais festivalis „Dainuok, Žiemužėlele“ išaugo į konkursą. Šiuo metu renginys tradiciškai vyksta kiekvienais metais: vienus metus vyksta festivalis, kitus – konkursas. Konkurso išskirtinumas tas, kad vertinimo komisiją sudaro dalyvius parengę mokytojai, vadovai. Konkursas „Dainuok, Žiemužėle“ sėkmingai puoselėja „gyvo“ dainavimo tradicijas, nes kiekvienais metais renginio dalyvių skaičius auga, plečiasi geografija: konkurse dalyvauja vokaliniai kolektyvai ir solistai iš kaimyninės Latvijos. Konkurso tikslai: —   Skatinti atlikėjų saviraišką, bendravimą ir bendradarbiavimą muzikos pagalba;—   Ugdyti sceninę kultūrą;—   Puoselėti „gyvo“ dainavimo tradicija;—   Sudaryti galimybę kolektyvų vadovams vertinti, įsivertinti bei keistis gerąja darbo patirtimi.„Dainuok, Žiemužėlėje“ jau yra sudalyvavę per 2000 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Mažeikių, Utenos, Molėtų, Kazlų Rūdos, Kelmės, Kuršėnų, Ventos, Palangos ir Ventspilio, Daugpilio, Jelgavos. Festivalis-konkursas „Dainuok, Žiemužėle“ vyksta kiekvienais metais  pradžioje, sausio ar vasario mėnesių. Renginį organizuoja Šiaulių menų mokyklos vaikų muzikos studija „En-den-du“ (vadovės Stanislava Rusevičienė ir Laura Dudnikienė).
 

 

 

 

Šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Asorti“

Nuo 1994 metų organizuojami respublikiniai šiuolaikinio šokio konkursai, sukviečiantys įvairaus amžiaus šokėjus, siekiant tenkinti moksleivių prigimtinį poreikį šokiui ir judėjimui. Šie renginiai padeda spręsti vaikų ir jaunimo užimtumą, sudaro sąlygas jiems bendrauti ir bendradarbiauti. Nuo 2001 metų renginys vadinamas „Asorti“ ir vyksta kas dveji metai.
 
   

 

 

 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis „Baltoji varnelė“

 

Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis „Baltoji varnelė“ vyksta kas dveji metai. 2014 m. rugsėjo mėnesį  dešimtą kartą  „Baltoji varnelė“ sukvietė visus bendraminčius mylinčius teatrą, tiek vaidinančius, tiek žiūrovus.

 

   
 
 

 

   
 

 

 

Informacija atnaujinta — 2019-12-18
Scroll To Top