Viešo ir anoniminio
informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali
kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių menų
mokyklos darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su
korupcija, dėl Šiaulių menų mokyklos darbuotojų netinkamai vykdomų (ar
nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos
telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą
pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo
(veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip
pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę
informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos
įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu.
Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta
pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos
atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam
asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio
nusikalstamą veiką (šią formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos
interneto svetainės skilties „Palikti pranešimą svetainėje“poskiltyje
„Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c126b325df711e896f6c1bcca8cd3a8/eUfzzQdCqU