DIREKTORIUS – KĘSTUTIS ŠALTIS

El.paštas: kestutis@saltis.eu 

Gyvenimo aprašymas

 Darbo laikas:

I     8.00 – 12.00

II   15.00 – 19.00

III-V    *4 val. (* – lankstus darbo grafikas)

Kęstučio Šalčio 2021 metų užduotys

Kęstučio Šalčio 2021 metų veiklos ataskaitos projektas

  • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
  • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
  • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
  • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
  • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
  • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
  • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
  • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.